تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

برنامه و تقویم تحصیلی دانشگاه پیام نور نیمسال اول 91-90(ترم پاییز)


تاریخ درخواست و ثبت تغییر رشته و انتقال (بند الف و ب): ۲/۵/۹۰ لغایت ۱۵/۶/۹۰

تاریخ ثبت مهمان شدن دانشجویان توسط مراکز: ۲/۵/۹۰ لغایت۲۱/۶/۹۰


ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز: ۱/۶/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰

تعریف اساتید برای دروس در سیستم: ۱/۶/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰

زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان زمان ثبت نام.

ثبت نام و انتخاب واحد: ۲۱/۶/۹۰ لغایت ۲۸/۶/۹۰

زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی:
زمان ثبت نام.

شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی: ۳/۷/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ارشد فراگیر: ۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ناپیوسته فراگیر:
۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی پیوسته فراگیر: ۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ارشد رسمی: ۱/۷/۹۰ لغایت ۵/۷/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحدورودیهای جدید کارشناسی رسمی: ۱/۷/۹۰ لغایت ۵/۷/۹۰

شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید: ۶/۷/۹۰

حذف و اضافه:
۱۷/۷/۹۰ لغایت ۲۱/۷/۹۰

حذف اضطراری حداکثر تا: ۲۰/۹/۹۰

مهمان اضطراری: ۱۲/۹/۹۰ لغایت۲۰/۹/۹۰

دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه : ۲۱/۹/۹۰

پایان کلاسها: ۱/۱۰/۹۰

پایان ثبت نمره میان ترم: ۸/۱۰/۹۰

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو: ۲۳/۹/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰

شروع امتحانات:۵/۱۰/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰

بارگذاری فایل پاسخنامه: ۵/۱۰/۹۰ لغایت ۱/۱۱/۹۰

تاریخ پایان اعلامنمرات چهارگزینه ای: ۵/۱۱/۹۰

ثبت نمرات تشریحی:
۷/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰

زمان قطعی کردن نمرات: حداکثر یک ماه پس از پایان امتحانات.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحیهر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

حداکثر زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال:
 ۲۶/۱۱/۹۰


برنامه و تقویم تحصیلی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-90(ترم بهار)

تاریخ درخواست تغییر رشته و انتقال(بند الف و ب): ۸/۱۱/۹۰ لغایت ۸/۱۲/۹۰

تاریخ ثبت برای مهمان شدن دانشجویان توسط مراکز: ۱/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰

ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز:
۲۰/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰

تعریف اساتید برای دروس در سیستم: ۲۰/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰

زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان زمان ثبت نام.

ثبت نام و انتخاب واحد:
۱۱/۱۱/۹۰ لغایت ۲۰/۱۱/۹۰

ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز: ۱۸/۱۱/۹۰ لغایت ۲۰/۱۱/۹۰

زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی:
زمان ثبت نام.

شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی: ۲۳/۱۱/۹۰

حذف و اضافه: ۶/۱۲/۹۰ لغایت ۱۱/۱۲/۹۰

ثبت نام آزمون تغییر رشته (بندج) : ۲۰/۲/۹۱ لغایت ۳۰/۲/۹۱

حذف اضطراری حداکثر تا:
۲۳/۲/۹۱

مهمان اضطراری: ۲۴/۲/۹۱ لغایت ۱/۳/۹۱

دریافت فایلاطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه :
۳/۳/۹۱

پایان کلاسها: ۱۲/۳/۹۱

پایان ثبت نمره میان ترم: ۲۳/۳/۹۱

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو: ۶/۳/۹۱ لغایت ۱۶/۴/۹۱

شروع امتحانات: ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۱۶/۴/۹۱

بارگذاری فایل پاسخنامه ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۰/۴/۹۱

تاریخ پایان اعلام نمرات چندگزینه ای:
۲۵/۴/۹۱

ثبت نمرات تشریحی ۲۳/۳/۹۱ لغایت۳۰/۴/۹۱

زمان قطعی کردن نمرات:
حداکثر یک ماه پس از پایان امتحانات.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون: برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال:
۵/۵/۹۱برنامه و تقویم تحصیلی دانشگاه پیام نور تابستان 91 (ترم تابستانه)

تاریخ برای مهمان شدن توسط مراکز: ۱۲/۴/۹۱ لغایت ۳۰/۴/۹۱

ارائه دروس برای مراکز: ۱۹/۴/۹۱ لغایت ۲۴/۴/۹۱

ثبت نام و انتخاب واحد:
۲۶/۴/۹۱ لغایت ۸/۵/۹۱


زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی: زمان ثبت نام.

دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه : ۲۳/۵/۹۱

دریافت زمان کارت آزمون:
۲۵/۵/۹۱ لغایت ۹/۶/۹۱

شروع امتحانات: ۴/۶/۹۱ لغایت ۹/۶/۹۱

بارگذاری فایل پاسخنامه: ۴/۶/۹۱ لغایت ۱۱/۶/۹۱

تاریخ پایان اعلام نمرات چند گزینه ای: ۱۷/۶/۹۱

ثبت نمرات تشریحی:
۶/۶/۹۱ لغایت ۲۰/۶/۹۱

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد. حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال:
۳۰/۶/۹۱