تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک
 اساسنامه انجمن فیزیك پیام نور خرم آباد

ماده1) نام انجمن:

نام این انجمن ، انجمن علمی فیزیك دانشگاه پیام نور مركز خرم آباد می باشد كه از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود.

 

ماده2) اهداف انجمن:

الف: حركت حول محور پیشرفت علمی دانشجویان فیزیك با هدف كسب اعتبار برای دانشگاه.

ب: همسو نمودن فعالیت های علمی دانشجویان فیزیك این دانشگاه به منظور تلاش در جهت حل مشكلات ومسایل درسی وعلمی دانشجویان رشته فیزیك.

ج: تلاش در جهت افزایش آگاهی دانشجویان رشته فیزیك در زمینه سیستم دانشگاه پیام نور وبازار كار این رشته.

 

ماده3) مكان انجمن:

مكان اصلی این انجمن در دانشگاه پیام نور خرم آباد واقع است.

 

ماده4) مدت فعالیت:

فعالیت انجمن از زمان تاسیس به مدت نامحدود می باشد وانتخابات شورا و اعضای اصلی هر سال( آبان ماه) انجام می گیرد.

 

ماده5) ماهیت انجمن:

انجمن علمی فیزیك دانشگاه پیام نور مجموعه ای است كاملا علمی كه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان هایی كه در اساسنامه ذكر شده با رعایت قوانین ومقررات و ضوابط دانشگاه تاسیس شده است.

 

ماده6) فعالیت های انجمن:

الف: ایجاد فضای علمی مناسب جهت بالا بردن سطح علمی دانشجویان رشته فیزیك.

ب: ایجاد زمینه مناسب برای ارایه نظرات و پیشنهادات علمی دانشجویان رشته فیزیك و تلاش در جهت به فعلیت رساندن آن ها.

ج: تبادل اطلاعات جدید ونقد و بررسی آن ها توسط اساتید دانشگاه با حضور اعضای انجمن وسایر دانشجویان فیزیك.

د:  تشكیل كلاس های آموزشی و رفع اشكال توسط خود اعضا(اعم از اصلی و افتخاری)

و: اطلاع رسانی و راهنمایی تحصیلی توسط هیات پاسخگو كه توسط شورای مركزی تعیین می شود به دانشجویان جدیدالورود و سایر دانشجویان فیزیك.

ه: هماهنگ سازی دانشجویان در زمینه انتخاب واحدهای درسی.

ر: برگزاری همایش های علمی در زمینه فیزیك با حضور اساتید و اعضای انجمن وسایر دانشجویان فیزیك.

ز: تشكیل كتابخانه علمی.

چ: برگزاری اردوها وسفرهای علمی پژوهشی برای اعضا مانند بازدید از نمایشگاه ها و موزه ها و... مربوط به فیزیك.

خ: تهیه جزوات و مقاله های علمی و كمك درسی در زمینه فیزیك و در اختیار قرار دادن آن ها به اعضای انجمن وسایر دانشجویان این رشته.

 

ماده7) اركان انجمن:

الف: شورای مركزی    ب: هیات موسس    ج: مجمع عمومی    د: هیات نظارت      و: اعضا     ه: دبیر

 

ماده8) هیات موسس :

جمعی از دانشجویان رشته فیزیك هسته ای( ورودی های 87 و88)( خانم ها : حکمتی ، گلمرادی و رباطی.  آقایان : مسیب رضایی ، ابوذر بیرانوندیان ، قاسم ذوالفقاری و محسن شیعه پور)

 

ماده9) وظایف و اختیارات هیات موسس:

الف: تدوین پیش نویس اساسنامه.

ب: تشكیل اولین جلسه عمومی و تعیین زمان و مكان جلسات اولین شورای مركزی.

تبصره:هیهات موسس بعد از تاسیس انجمن و تدوین پیش نویس اساسنامه مسولیتی در قبال انجمن نخواهد داشت.

 

ماده10) اعضا:

اعضای انجمن به دو دسته اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.اعضای اصلی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف: دانشجوی دانشگاه پیام نور خرم آباد باشند.

 ب: دانشجوی رشته فیزیك باشند.

 

 ج: معدل نیم سال گذشته داوطلب كمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال نباشد.

 

ماده11) وظایف و اختیارات اعضای اصلی:

الف: اگاهی و رعایت كلیه موارد مندرج در اساسنامه.

ب: شركت در جلسات مجمع عمومی  واستفاده از حق رای در راستای تحقق موارد پیش بینی شده در اساسنامه.

ج: مشاركت داوطلبانه در انجام فعالیت ها و تحقق برنامه های انجمن تحت مدیریت شورای مركزی و دبیر.

 

ماده12) اعضای افتخاری:

افرادی كه دارای شرایط مذكور در ماده 10 نباشند در صورت دانشجو یا دانش آموخته بودن و تایید شورای مركزی میتوانند به عنوان عضو افتخاری پذیرفته می شوند.

تبصره:اعضای افتخاری حق رای ندارند ولی میتوانند در فعالیت های انجمن شركت نمایند.

 

ماده13) مجمع عمومی:

این مجمع متشكل از اعضای انجمن اعم از اصلی و افتخاری است و جلسات آن هر ماه یك بار برگزار می گردد.

تشكیلات فوق العاده به تصویب اكثریت مطلق اعضای شورای مركزی امكان پذیر است و با هماهنگی دبیر، جلسه فوق تشكیل می شود.جلسه با حضور نیمی از اعضا رسمیت می یابد.

 

ماده14) وظایف واختیارات مجمع عمومی:

الف: انتخاب اعضای شورای مركزی

 ب: انتخاب اعضای شورای نظارت

 ج: اعلام انحلال انجمن با رای 3/2 اعضای اصلی انجمن.

تبصره: كلیه اعضای اصلی می توانند كاندیدای سمت شورای مركزی یا هیات نظارت شوند.

 

 

 

ماده15) شورای مركزی:

شورای مركزی مركب از 5 نفا عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است كه از بین اعضای اصلی انجمن به مدت یك سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره:اعضای شورای مركزی از بین خود یك نفر را به عنوان دبیر و یك نفر را به عنوان نایب دبیر انتخاب می كنند.

 

ماده16) وظایف واختیارات شورای مركزی:

الف: انتخاب دبیر و نایب دبیر.

 ب: مدیریت اجرایی انجمن.

 ج: پیشنهاد تغییر اساسنامه به مجمع عمومی.

 د: پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی از سوی اكثریت كل اعضای شورا.

 و: تعیین افرادی از بین اعضای شورای مركزی و اعضای اصلی انجمن برای اجرای فعالیت ها .

ه: این شورا موظف است شرایط فعالیت های داوطلبانه اعضا را به طور مشخص و مدون فراهم آورد تا اعضا بتوانند به طور سازمان یافته نقش خود را در انجمن ایفا كنند.

 ر: این شورا باید در سازمان دهی ترتیبی اتخاذ نماید كه نظام شایسته سالاری در انجمن حاكم باشد و اعضا نسبت به ارایه لیاقت و شایستگی در رده های مختلف انجمن رشد نمایند.

تبصره:

الف: كلیه تصمیمات و برنامه ها و راهكارها در این شورا تصویب می شود و این شورا وظیفه دارد به كلیه نظرات و پیشنهادات و انتقادات اعضا توجه كنند و آن ها را در جلسات بیان كنند و در صورت مغایر نبودن با اساسنامه انجمن آن را عملی كند.

ب: جلسات شورای مركزی با حضور اكثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد.

ج: انتخاب مجدد اعضای شورای مركزی دارای محدودیت نمی باشد.

 

ماده17) شرایط استعفا و عزل اعضای شورای مركزی:

 استعفای هر یك از اعضای این شورا با رای موافق اكثریت مطلق سایر اعضای حاضر در جلسه شورای مركزی صورت می گیرد. همچنین عزل هر یك از اعضای شورای مركزی به اتفاق اكثریت آرای اعضای حاضر در جلسه صورت می گیرد.

 

ماده18) دبیر:

ریییس شورای مركزی است كه برای مدت یك سال توسط شورای مركزی از بین اعضای این شورا انتخاب می گردد و وظایف و اختیارات زیر را دارد:

الف: نماینده سازمانی وحقوقی انجمن.

ب: امضای ثابت كلیه اسناد و مدارك انجمن.

ج: توزیع مسوولیت های اجرایی و جذب مشاركت اعضا در فعالیت ها و تحقق برنامه های انجمن.

د: نظارت و پیگیری طرح های در حال اجرا توسط انجمن.

تبصره:

الف: در صورت عزل، استعفا یا غیبت دبیر ، نایب دبیر وظایف واختیارات وی را به عهده می گیرد.

ب: انتخاب مجدد دبیر دارای محدودیت نمی باشد.

ج: عزل دبیر با رای اكثریت مطلق كل اعضای شورای مركزی صورت می گیرد.

د: استعفای دبیر می تواند راسا و بلا شرط صورت گیرد.

ماده19) هیات نظارت:

این هیات كه شامل دو نفر عضو اصلی و یك نفر عضو علی البدل می باشد دارای وظایف زیر است:

الف: این هیات وظیفه  نظارت بر مصوبات شورای مركزی را داشته و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت با اساسنامه آن را به شورای مركزی توضیح داده و با آن مخالفت كند و همچنین اعضای هیات نظارت با درخواست شورای مر كزی می توانند در جلسات این شورا شركت نمایند.

ب: در رای گیری های مجمع عمومی نظارت داشته و صحت آن را تایید كند.

ج: نوشتن صورت جلسه مجمع عمومی و امضا گرفتن از حاضرین در مجمع.

د: این هیات باید طرح های اجرا شده و طرح های در دست اجرا را در مجمع عمومی بیان كند.

تبصره:

الف: اعضای این هیات هر یك سال در مجمع عمومی توسط اعضا انتخاب می شوند.

 ب: عزل هر یك از اعضای هیات نظارت با موافقت اكثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی صورت می گیرد.

 

ماده20) منابع مالی:

الف: كمك های در حد توان دانشگاه.

ب: دریافت كمك از سازمان ها و نهادهای اداری مربوطه.

 

ماده21) تغییرمفاد اساسنامه:

این مهم به درخواست اكثریت مطلق اعضای حاظر در مجمع عمومی بررسی می گردد و در صورت تصویب تغییرات صورت می گردد كه این تغییرات باید به تایید مراجع ذیربط دانشگاه برسد.

 

ماده22) اموال انجمن:

اموال انجمن پس از انحلال مطابق نظر مجمع عمومی به دانشگاه پیام نور مركز خرم آباد اهدا می شود.

 

ماده23) ضوابط و وظایفی كه این انجمن ملزم به رعایت آن ها است:

الف: این انجمن باید بر مبنای عنصر علمی و فرهنگی فعالیت كند.

ب: فعالیت های انجمن باید دقیقا مطابق آیین ها و ظوابط و دستورالعمل های دانشگاه باشد.

ج: فعالیت های اساسی انجمن باید زیر نظر رییس دانشگاه پیام نور خرم آباد باشد.

 

ماده24) ایجاد گروه ها و تشكل های مرتبط با فیزیك:

ادامه فعالیت های گروه نجوم دانشگاه پیام نور خرم آباد.

لازم به ذكر است، این گروه كه متشكل از دانشجویان رشته فیزیك و حتی سایر رشته هاست با مساعدت و پشتكار اولین انجمن فیزیك این دانشگاه خصوصا سركار خانم گلمرادی( دانشجوی رشته فیزیك هسته ای ) در سال 1389، اندی پس از تشكیل انجمن ، به منظور ارایه اطلاعات جدید دنیای نجوم به علاقه مندان  تشكیل گردید.