تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

ترم هشتم اتمی

 ردیف

 نام درس

 واحد نظری

 واحد عملی

 پیش نیاز

 نوع درس

 1

 اپتیك كاربردی

 3

 

 اپتیك

 تخصصی

 2

 اختیاری

 3

 

با رعایت پیش نیاز 

 اختیاری

 3

 اختیاری

 3

 

 بارعایت پیش نیاز

 اختیاری

 4

 تخصصی انتخابی

 3

 

 بارعایت پیش نیاز

 تخصصی انتخابی

 5

 تخصصی انتخابی

 3

 

 بارعایت پیش نیاز

 تخصصی انتخابی

6

 جمع واحد

 15

 

 

ترم نهم اتمی

 ردیف  نام درس  واحد نظری  واحد عملی  پیش نیاز  نوع درس
 1  عمومی معارف  2      عمومی
 2  اسپكتروسكوپی  3    فیزیك جدید1  تخصصی
 3  كاربردهای لیزر  3    لیزر  تخصصی
 4  اختیاری  2    بارعایت پیش نیاز  اختیاری
 5  اختیاری  3    بارعایت پیش نیاز  اختیاری
 6  تخصصی انتخابی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 7  تخصصی انتخابی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 8  جمع واحد  19