تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

ترم هشتم هسته ای

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی انتخابی

1

تخصصی گرایشی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی گرایشی

2

اختیاری

با رعایت پیش نیاز

 

3

اختیاری

3

اختیاری

با رعایت پیش نیاز

 

3

اختیاری

4

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی انتخابی

5

 

 

 

15

جمع واحد

6

ترم نهم هسته ای

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

با رعایت پیش نیاز

 

2

عمومی معارف

1

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

2

تخصصی انتخابی

2

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی انتخابی

3

تخصصی گرایشی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی گرایشی

4

تخصصی گرایشی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی گرایشی

5

اختیاری

با رعایت پیش نیاز

 

2

اختیاری

6

اختیاری

با رعایت پیش نیاز

 

3

اختیاری

7

 

 

 

15

جمع واحد

8