تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

ترم هشتم حالت جامد

 ردیف  نام درس  واحد نظری  واحد عملی  پیش نیاز  نوع درس
 1  تخصصی انتخابی  2    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 2  تخصصی انتخابی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 3  تخصصی انتخابی  2  بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 4  اختیاری  3    بارعایت پیش نیاز  اختیاری
 5  اختیاری  3    بارعایت پیش نیاز  اختیاری
 6  تخصصی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی
 7  جمع واحد  14    

 

ترم نهم حالت جامد

 ردیف  نام درس  واحد نظری  واحد عملی  پیش نیاز  نوع درس
 1  عمومی معارف  2      عمومی
 2  تخصصی انتخابی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 3  تخصصی انتخابی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی انتخابی
 4  تخصصی  3    بارعایت پیش نیاز  تخصصی
 5  تخصصی      بارعایت پیش نیاز  تخصصی
 6  اختیاری  2    بارعایت پیش نیاز  اختیاری
 7  جمع واحد  16