تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

توجه: هفت ترم اول تمامی رشته های فیزیك دقیقا مشابه هستند

ترم اول

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

 

2

عمومی معارف

1

پایه

 

 

4

ریاضی عمومی1

2

پایه

 

 

4

فیزیك پایه1

3

پایه

همزمان با فیزیك پایه1

1

 

آزمایشگاه فیزیك پایه1

4

پایه

 

 

3

شیمی عمومی1

5

پایه

همزمان با شیمی عمومی1

1

 

آزمایشگاه شیمی عمومی1

6

 

 

 

15

جمع واحد

7

ترم دوم

      نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

 

3

عمومی

1

پایه

فیزیك پایه1

 

4

فیزیك پایه2

2

پایه

فیزیك پایه2 یا همزمان

1

 

آزمایشگاه فیزیك پایه2

3

پایه

ریاضی عمومی1

 

4

ریاضی عمومی2

4

پایه

 

 

3

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

5

 

 

 

15

جمع واحد

6

ترم سوم

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

 

3

عمومی

1

عمومی

 

1

 

عمومی

2

عمومی

 

 

2

عمومی معارف

3

پایه

ریاضی عمومی2 یا همزمان

 

3

معادلات دیفرانسیل

4

پایه

فیزیك پایه1

 

4

فیزیك پایه3

5

پایه

همزمان با فیزیك پایه3

1

 

آزمایشگاه فیزیك پایه3

6

 

 

 

14

جمع واحد

7

ترم چهارم

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

1

 

عمومی

1

عمومی

 

 

1

عمومی

2

تخصصی الزامی

فیزیك پایه3

 

4

فیزیك جدید1

3

تخصصی الزامی

همزمان با فیزیك جدید1

2

 

آزمایشگاه فیزیك جدید1

4

تخصصی الزامی

فیزیك پایه1،معادلات دیفرانسیل یا همزمان

 

3

مكانیك تحلیلی1

5

تخصصی الزامی

معادلات دیفرانسیل

 

3

ریاضی فیزیك1

6

عمومی

 

 

2

عمومی معارف

7

 

 

 

16

جمع واحد

8

ترم پنجم

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

 

2

عمومی معارف

1

تخصصی الزامی

ریاضی فیزیك1

 

3

ریاضی فیزیك2

2

تخصصی الزامی

مكانیك تحلیلی1

 

3

مكانیك تحلیلی2

3

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی انتخابی

4

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

2

 

تخصصی انتخابی

5

 

 

 

13

جمع واحد

6

ترم ششم

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

عمومی

 

 

2

عمومی معارف

1

تخصصی الزامی

فیزیك پایه3

 

4

ترمودینامیك ومكانیك آماری

2

تخصصی الزامی

فیزیك پایه2،ریاضی فیزیك1 یا همزمان

 

4

الكترومغناطیس1

3

تخصصی الزامی

فیزیك جدید1،مكانیك تحلیلی2 یا همزمان

 

4

مكانیك كووانتومی1

4

اختیاری

با رعایت پیش نیاز

 

3

اختیاری

5

 

 

 

17

جمع واحد

6

ترم هفتم

نوع درس

پیش نیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

ردیف

تخصصی الزامی

فیزیك پایه3،همزمان با الكترومغناطیس2

 

3

اپتیك

1

تخصصی الزامی

همزمان با اپتیك

2

 

آزمایشگاه اپتیك

2

تخصصی انتخابی

با رعایت پیش نیاز

 

3

تخصصی انتخابی

3

تخصصی الزامی

الكترومغناطیس1

 

4

الكترومغناطیس2

4

تخصصی الزامی

مكانیك كووانتومی1

 

4

مكانیك كووانتومی2

5

 

 

 

16

جمع واحد

6