تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک
منابع دروس الزامی

شرح پیوست

ناشر

مترجم

نویسنده

عنوان

نام درس

ردیف

 

پیام نور

 

جلیل واعظی

ریاضیات عمومی1(شیمی،زمین شناسی و فیزیك)

ریاضی عمومی1

1

رشته فیزیك:به طور كامل تدریس شود

پیام نور

محمد رضا بهاری

هریس بنسون

فیزیك پایه1(مكانیك)

فیزیك پایه1

2

 

دانشگاه پیام نور

 

احمد بابانژاد

دستوركار آزمایشگاه فیزیك پایه1

آزمایشگاه فیزیك پایه1

3

فصل 8 سینتیك از صفحه273تا289 حذف شود.از منبع كمك درسی سوال طرح نخواهد شد

دانشگاه پیام نور

 

سید احمد میرشكرایی

شیمی عمومی1

شیمی عمومی1

4

 

دانشگاه پیام نور

 

محرابزاده،داوودی

آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی1

5

فصول 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38و39 مطالعه وتدریس شود

مركز نشر دانشگاهی

جلال الدین پاشایی راد

رابرت رزنیك، دیوید هالیدی، كنت كرین

فیزیك( جلد سوم)

فیزیك پایه2

6

در جدول ابتدای كتاب فصول مناسب كلیه رشته های دانشكده های فنی و مهندسی و علوم پایه مشخص شده است

دانشگاه پیام نور

 

هوشنگ نحوی

دستور كار آزمایشگاه فیزیك2

آزمایشگاه فیزیك پایه2

7

فصول 4 و 5 تدریس شوند

اثبات قضایا حذف می باشند.

پیام نور

پیام نور

 

ممقانی

سلیلی

ریاضی عمومی2

حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع چند متغیره

ریاضی عمومی2

8

از ابتدای فصل1 تا پایان فصل7 و فصل12 با تاكید بز خودآزماییها و آزمونهای جامع كتاب تدریس شود

اختصاص3 نمره از 6 نمره میانترم مربوط به تمرین پروژه(به صورت فردی یا گروهی) توسط دانشجو الزامیست.

پیام نور

 

داوود كریم زادگان مقدم

اصول كامپیوتر2

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

9

 

پیام نور

 

دكتر صفار اردبیلی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

10

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

سید احمد بابانژاد-بهاری

فیزیك پایه3

فیزیك پایه3

11

بر اساس تجهیزات آزمایشگاهی مركز ارایه شود

 

 

 

آزمایشگاه فیزیك پایه3

آزمایشگاه فیزیك پایه3

12

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

سودمند- جنوبی

فیزیك جدید1

فیزیك جدید1

13

 

پیام نور

 

سعید محمدی

دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید1

آزمایشگاه فیزیك جدید1

14

 

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

بابانژاد - بینش

مكانیك تحلیلی1

مكانیك تحلیلی1

15

مطالب زیر تدریس شوند:

فصل7:دینامیك سیستمهای ذرات، فصل 8: مكانیك اجسام صلب، فصل9:حركت سه بعدی اجسام صلب،

فصل10:مكانیك لاگرانژی، فصل11:دینامیك سیستمهای نوسانی

هر ناشر

هر مترجم

گرانتر.فواز

مكانیك تحلیلی

مكانیك تحلیلی2

16

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

كوهی- بینش

ریاضی فیزیك1

ریاضی فیزیك1

17

1-از جلد اول:فصل6 توابع مختلط قسمت اول،فصل7توابع مختلط قسمت2

2-از جلد دوم:فصل8 معادلات دیفرانسیل، فصل9 نظریه اشتورم-لیوویل،توابع متعامد، فصل14 سری فوریه و فصل17 حساب و روشها تدریس شود

 

هر ناشر

هر مترجم

جرج آرفكن

روش های ریاضی در فیزیك(جلد1و2)

ریاضی فیزیك2

18

مطالب زیر تدریس شود:

فصل1:دما،فصل2سیستمهای ترمودینامیكی ساده،فصل3:كار،فصل4:گرماو قانون اول ترمودینامیك،فصل5:گازهای كامل،فصل6:ماشین و یخچال و قانون دوم ترمودینامیك،فصل7:برگشت پذیری و مقیاس دمای كلوین،فصل8:آنتروپی،فصل9:مواد خالص،فصل11:مكانیك آماری

مركز نشر دانشگاهی

توتونچی- عطار-هادی زاده

زیمانسكی- دیتمن

حرارت و ترمودینامیك

ترمودینامیك و مكانیك آماری

19

 

پیام نور

 

سعید محمدی

الكترومغناطیس1 

الكترومغناطیس1

20

بخش های 3-2و6-4و5-8و5-9و6-10و 12-6,  11-6

حذف شوند

پیام نور

 

سعید محمدی

الكترومغناطیس2  

الكترومغناطیس2

21

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

احمد آخوند-داوود افشار

مكانیك كووانتومی1

مكانیك كووانتومی1

22

مطالب زیر تدریس شوند:

فصل10:معادله شرودینگردر سه بعد،فصل11:تكانه زاویه ای،فصل12:اتم هیدروژن،فصل13:برهم كنش الكترون با میدان الكترومغناطیسی،فصل14:عملگرها-ماتریسها و اپسین،فصل15:جمع تكانه های زاویه ای، فصل16:نظریه اختلال مستقل از زمان، فصل17:اتم هیدروژن واقعی، فصل18:اتم هلیوم

 

درصورتی كه از كتاب مكانیك كووانتومی(جلد سوم) استفاده شود:

فصل7:اندازه حركت زاویه ای،فصل8:معادله شرودینگر در سه بعدو اتم هیدروژن،فصل9:نمایش ماتریس عملگرها،فصل10:اسپین،فصل 11: نظریه مستقل از زمان اختلال،فصل12:اتم هیدروژن واقعی،فصل13:دستگاههای چند ذره ای بجز بخش13-6، فصل14: درباره اتمها و مولكولها بجز بخشهای 14-5و14-6و14-7، فصل16: برهم كنش ذرات باردار با میدان الكترومغناطیسی

 

نما

جمیل آریایی-محمدرضا مطلوب

گازیرویچ

مكانیك كووانتومی

مكانیك كووانتومی2

23

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

ابوكاظمی

اپتیك

اپتیك

24

 

پیام نور

 

قاسم كاوه ای

راهنمای آزمایشگاه نور

آزمایشگاه اپتیك

25

 

 

 

منابع دروس اختیاری

شرح پیوست

ناشر

مترجم

نویسنده

عنوان

نام درس

ردیف

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

سودمند- جنوبی

تاریخ علم فیزیك

تاریخ علم

1

 

پیام نور

 

محمود جنوبی- عبدالرسول قرائتی

امواج

امواج

2

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

سید احمدبابانژاد- احمد حسن پور

فیزیك نجوم مقدماتی

فیزیك نجوم مقدماتی

3

فصول 10و11و12و13و14 تدریس شوند

مركز نشر دانشگاهی

منیژه رهبر- بهرام معلمی

كنت كرین

فیزیك جدید

فیزیك جدید2

4

مطالب زیر تدریس شود:

فصل10 :تابع گاما،فصل11: توابع بسل

فصل 12:توابع لژاندر، فصل 13:توابع خاص

فصل 15 : تبدیلهای انتگرالی

مركز نشر دانشگاهی

اعظم پور قاضی

جرج آرفكن

روشهای ریاضی در فیزیك جلد دوم

ریاضی فیزیك3

5

 پنج فصل اول به طور كامل تدریس شوند

پژوهشگاه علوم انسان

 

گلشنی

تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیكدانان معاصر

مبانی فلسفی مكانیك كووانتومی

6

 

محتوای كتابهای فیزیك دبیرستانی به صورت مشروح بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد

وزارت آموزش و پرورش

 

 

كتابهای فیزیك دبیرستانی

نقدو بررسی كتب دبیرستانی

7

فصل 1 تا آخر فصل 10تدریس شود

مركز نشر دانشگاهی

 

هوشنگ سپهری

مبانی فیزیك محیط زیست

فیزیك محیط زیست

8

 

 

 

 

منابع دروس تخصصی انتخابی

شرح پیوست

ناشر

مترجم

نویسنده

عنوان

نام درس

ردیف

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

هوشنگ نحوی

الكترونیك1

الكترونیك1

1

 

پیام نور

 

سید محمود نجفیان رضوی

آزمایشگاه الكترونیك1

آزمایشگاه الكترونیك1

2

حذفیات:فصول 5و9

پیام نور

 

جعفری گهر

متون تخصصی فیزیك

زبان تخصصی

3

به طور كامل تدریس شود

پیام نور

 

غفوریان-سودمند- صفارزاده-بنام

فیزیك حالت جامد1

فیزیك حالت جامد1

4

الف)فصول1و2و3و6و8و9و10 تدریس شوند

ب)فصول 4و5و7 حذف می باشند

ج)بخشها و فصول صلیب یا ستاره دار حذف اند

د)بحث شعاع هسته ای تا حد امكان كوتاه و خلاصه تدریس شود.

مركز نشر دانشگاهی

ابوكاظمی- رهبر

كنت كرین

آشنایی با فیزیك هسته ای(جلد1)

فیزیك هسته ای1

5

 

پیام نور

 

محمدی- بینش

آزمایشگاه فیزیك هسته ای

آزمایشگاه فیزیك هسته ای1

6

از نیمسال دوم چاپ قطعی مورد استفاده قرار گیرد

پیام نور

 

مرتضی محسنی

مكانیك آماری

مكانیك آماری

7

بر اساس ماده6 آیین نامه فعالیتهای علمی محاسبه گردد.

پس از گذراندن 70 واحد قابل اخذ است.

 

 

 

پروژه

پروژه

8

فصول 1و2و3و4و5و7تدریس شوند

مركز نشر دانشگاهی

اكبر حریری- حسین گل نبی

لوراسیو سوولتو

اصول لیزر

لیزر

9

مطالب بعلاوه ضمیمه های تكمیلی الف وب و ج تدریس گردد

مركز نشر دانشگاهی

جعفر گودرزی

رابرت رزنیك

آشنایی با نسبیت خاص

نسبیت

10

فصول 1و2و6و10و11و14 تدریس شود

پیام نور

 

عبدالرسول قرایتی

كاربرد كامپیوتر در فیزیك

كاربرد كامپیوتر در فیزیك

11

شش فصل اول تدریس گردد

نورپردازان

علیرضا انتظاری

استریتو وایلی

مكانیك سیالات

مكانیك سیالات

12

 

پیام نور

 

قرایتی- زردشت

دستور كار كارگاه عمومی

كارگاه عمومی

13

به طور كامل تدریس شود

دانشگاه تبریز

 

محمدعلی جعفری زاده

نظریه گروه هاو فضای برداری و فیزیك

نظریه گروه ها

14

 

 

 

 
 

 

منابع دروس تخصصی گرایشی

شرح پیوست

ناشر

مترجم

نویسنده

عنوان

نام درس

ردیف

 

 فصول 11و13و16 مطالعه شود

مركز نشر دانشگاهی

 

میرفخرایی مدرس

كنت كرین

 

 آشنایی با فیزیك هسته ای(جلد2)

فیزیك هسته ای2

1

پنج فصل اول تدریس شوند

كوهرنگ

كوهی

بنت

نیروگاه های هسته ای

فیزیك رآكتور1

2

فصول 2و4و5و6و7و10 تدریس شوند

اورست

كوهی-هادی زاده یزدی

نیكلاس سولفانیدس

اندازه گیری و آشكارسازی تابشهای هسته ای

آشكارسازها وسیستم های اندازه گیری هسته ای

3

 

 

 

 

بدون منبع

شتابدهنده های ذرات

4

فصول 5و6و7و8 تدریس شوند

- مركز نشر دانشگاهی

ابوكاظمی-بینش-سپهری

سمبر

آشنایی با فیزیك بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

حفاظت در برابر پرتوها

5