تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

ماهیت نورمقدمه

نور محدوده ای مرئی از امواج الکترومغناطیس است که توسط چشم انسان قابل مشاهده است این محدوده از هفت رنگ اصلی تشکیل شده است که به ترتیب از طول موج کمتر به بیشتر عبارتند از: بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز که اگر حروف اول این رنگ ها را کنار هم بگذاریم کلمه ی “بناس زنق” تشکیل می شود این کلمه برای به حافظه سپردن اسم رنگ ها به ترتیب مناسب است.

ماهیت نور

ماهیت نور

نور از کوانتا های انرژی تشکیل شده است که به فوتون مشهور اند. این فوتون ها همواره با سرعت  ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر بر ثانیه یا c در خلا حرکت می کنند و دارای طول موج و فرکانس مشخصی هستند جنس فوتون از انرژی است این انرژی از رابطه ی E=hf به دست می آید که f در این رابطه فرکانس فوتون و h ثابت پلانک است که مقدار آن برابر است با ۳۴-^۱۰*۶٫۶۲ این مقدار خیلی کم است اما دقیقاً برابر صفر نیست پس می توانیم بگوییم که فوتون ها دارای انرژی مشخصی هستند.

موجودیت فوتون به سرعتش وابسته است یعنی فوتونی که با سرعت کمتر از نور حرکت کند وجود ندارد. فوتون شتاب نمی گیرد یعنی از لحظه ی تولد  با سرعت ثابت  ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر بر ثانیه حرکت می کند.

جرم فوتون

همان طور که می دانیم جرم با انرژی هم ارز است (طبق رابطه ی E=mc^2) و از طرفی می دانیم که فوتون از جنس انرژی است پس می توانیم برای فوتون جرمی را تعریف کنیم که از رابطه ی m=hf/c^2 به دست می آید این جرم، جرم فوتون در حال حرکت است و جرم فوتون ساکن دقیقاً برابر صفر است.

نویسنده: محسن فاضلی

به نقل از  شبكه فیزیك ایران

http://parsphysics.persiangig.com/cp_top666.jpg

ادامه مطلب...