تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

قطعه ای ادبی و زیبا از دانشجویان پیام نور

سپاس و ستایش دانشگاه پیام نور را كه تركش موجب بی مدركی است و به كلاس اندرش


 مزید در به دری,هر ترمی كه آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان رسد مایه


 ضرر, پس در هر سالی دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب ., ابر و باد و مه و
 
خورشید و فلک در کارند تا تو مدرک به کف آری و به کارش نبری...

ادامه مطلب...