تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

تایید کشف بوزون هیگز

یافته های جدید محققان مرکز تحقیقات هسته‌یی اروپا(سرن)، مهر تاییدی بر شواهد کشف ذره گریزان بوزون هیگز است. 

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نتایج جدید به دست آمده از برخورددهنده بزرگ هادرونی نشان داده که جستجو برای ذره بوزون هیگز که تصور می‌شود جرم تمام مواد را تامین کرده و انسجام جهان را در دست دارد، واقعا به پایان رسیده است.


یک تیم از محققان سرن در بررسی شواهد ذره هیگز به یک سطح قطعیت 5.9 سیگما در مورد وجود این ماده رسیدند که به معنای احتمال یک در 550 میلیون عدم وجود بوزون هیگز و اتفاقی بودن آمار است.


فیزیکدانان ذرات از یک تعریف پذیرفته شده برای یک «کشف» برخوردارند که طبق آن باید پنج سیگما یا بیشتر در مورد آن قطعیت وجود داشته باشد.


تعداد انحراف استاندارد یا سیگما یک میزان سنجش در این مورد است که چقدر امکان دارد که یک نتیجه آزمایش به جای یک اثر واقعی، یک احتمال اتفاقی باشد.


سطح سیگما سه نشان‌دهنده امکان بیشتر تصادفی بودن نتایج بوده و پنج سیگما از امکان بیشتر واقعی بودن یک کشف خبر می‌دهد.


در حال حاضر دو مجموعه نتیجه از دو آزمایش جداگانه به این میزان قطعیت در مورد امکان وجود هیگز رسیده اند.


مرکز سرن تنها یک نتیجه را به اشتراگ گذاشته و تاکنون تائیدیه کشف یک ذره جدید را کسب کرده است. با این حال پرسشهای بسیاری باقی مانده از جمله اینکه آیا این ذره در حقیقت همان ذره گمشده بوزون هیگز است.


نتایج ماه قابل از یک کشف سیگما پنج برابر با 99.999 درصد اطمینان از کشف یک ذره جدید خبر دادند. عدم وجود ذره هیگز به معنی از هم پاشیده شدن مدل استاندارد و نیاز به طراحی یک نظریه فیزیک ذرات جدید است.


بوزون هیگز در واقع، قطعه آخر از پازل مدل استاندارد فیزیک ذرات است که ذرات و نیروهای بنیادی کنترل کننده جهان را توصیف می‌کند.

ادامه مطلب...